โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2558

๒๗. ทิพย์สมบัติ

๒๗. ทิพย์สมบัติ

ผู้ที่อุบัติอยู่ในสวรรค์ เพศชายเรียกว่า เทพบุตร เพศหญิงเรียกว่า เทพธิดา เทพนารี นางฟ้า หรือนางสวรรค์ หรือเรียกโดยไม่แยกเพศหญิงชายว่า เทวดา หรือเทพยดา
เทวดามีฐานะที่วิเศษและเป็นเลิศ เรียกว่า ฐานะทิพย์ ๑๐ ประการ คือ อายุทิพย์ วรรณะทิพย์ สุขทิพย์ ยศทิพย์ อธิปไตยทิพย์ รูปทิพย์ เสียงทิพย์ กลิ่นทิพย์ รสทิพย์ โผฏฐัพพทิพย์
ฐานะทิพย์ของเทวดานั้นสูงกว่าฐานะของมนุษย์ และฐานะทิพย์ของเทวดาในสวรรค์ชั้นสูงกว่าก็จะละเอียดประณีตเหนือเทวดาในสวรรค์ชั้นต่ำกว่าด้วย
รูปทิพย์ของเทวดานั้นเหมือนมนุษย์ แต่งดงามกว่า ละเอียดกว่า มีลักษณะเป็นหนุ่มสาวอยู่เป็นนิตย์ เทพบุตรทุกองค์เหมือนมีอายุราว ๒๐ ปี ส่วนเทพธิดาทุกองค์เหมือนมีอายุราว ๑๖ ปี เมื่ออุบัติมาก็มีลักษณะเช่นนี้เลย ไม่มีเด็กกว่านี้ และไม่มีแก่กว่านี้
เทวดามีกายทิพย์ใหญ่โตกว่ามนุษย์มาก ในอรรถกถาพระไตรปิฎกหลายแห่งกล่าวว่าเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกา ดาวดึงส์ ดุสิต มีขนาดกายสูง ๓ คาวุต คือ ๓๐๐ เส้นหรือ ๓/๔ โยชน์ แต่เทวดาสามารถเนรมิตกายใหญ่เล็กได้ตามใจปรารถนา เมื่อเทวดามาในถิ่นมนุษย์จึงแสดงรูปกายเท่ามนุษย์ หรือบางครั้งที่เป็นมหาสมัย เมื่อเทวดาจากหมื่นโลกธาตุมาเฝ้าพระพุทธเจ้า ก็จะย่อกายจนกระทั่งพื้นที่เล็กๆ ขนาดเพียง ๑ ปรมาณู ยังมีเทวดาอยู่ได้สบายๆ ถึง ๘ องค์
[ ในไตรภูมิพระร่วงบอกขนาดของเทวดาเป็นวา เมื่อแปลงเป็นคาวุตจะได้ว่า เทวดาชั้นจาตุมหาราชิกามีขนาด ๒ คาวุต ชั้นดาวดึงส์ ๓ คาวุต ชั้นปรนิมมิตวสวัตดี ๓๒ คาวุต ส่วนเทวดาในสวรรค์ชั้นอื่นๆ ไม่ได้บอกขนาดไว้ ]

กายทิพย์ของเทวดาบริสุทธิ์ สะอาด ปราศจากไฝฝ้ามลทินทั้งปวง ไม่มีเหงื่อและกลิ่นน่ารังเกียจเหมือนมนุษย์ ผิวพรรณผ่องใสเต่งตึง ไม่เหี่ยวย่นหย่อนยานตามอายุเหมือนผิวมนุษย์ แต่ยิ่งผ่องใสขึ้นเมื่ออยู่นาน กายของเทวดาไม่มีเส้นเอ็นและมีรัศมีส่องสว่างเป็นทิพย์ละเอียด ยิ่งเป็นเทวดาในสวรรค์ชั้นสูงขึ้นกายก็ยิ่งเป็นทิพย์ละเอียดมากขึ้น จนสามารถซ่อนบังกายไม่ให้เทวดาชั้นต่ำกว่ามองเห็นได้
เสื้อผ้าอาภรณ์ของเทวดาก็ล้วนแต่เป็นทิพย์ ไม่ต้องซักไม่ต้องรีด เป็นผ้าอัศจรรย์ที่พอดีตัวผู้สวมใส่ เครื่องประดับทั้งหลายล้วนมีความรุ่งเรืองแพรวพราว มีรัศมีมากน้อยแล้วแต่อำนาจบุญกุศลของเทวดาองค์นั้น ยิ่งถ้าเป็นเทวดาที่เป็นพระอริยบุคคลรัศมียิ่งรุ่งเรืองกว่าเทวดาทั่วไป
เทวดาบริโภคอาหารที่เป็นทิพย์ ถึงเวลาก็นึกเอา อาหารทิพย์ก็จะปรากฏ และอาหารทิพย์ไม่ทำให้มีกากหรือของเสียที่ต้องขับถ่าย
ทิพย์สมบัติอื่นๆ ในสรวงสวรรค์นั้นล้วนรุ่งเรือง มีทั้งปราสาทและวิมานแก้ววิมานทอง หากเปรียบเทียบสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิในโลกกับทิพย์สมบัติแล้ว สมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิก็มีค่าเพียงสมบัติของคนกำพร้าในสวรรค์เท่านั้น
เทวดาในสวรรค์สามารถไปมาหาสู่กันได้รวดเร็วภายในพริบตา และไม่ใช่ไปได้เพียงกาย แต่สามารถนำวิมานไปด้วยก็ได้ การไปมาของเทวดานั้นถ้าเป็นเทวดาในสวรรค์ชั้นสูงจะสามารถลงมาเที่ยวสวรรค์ชั้นต่ำกว่าได้ แต่เทวดาจากสวรรค์ชั้นต่ำกว่าไม่ปรากฏว่าสามารถไปเที่ยวยังสวรรค์ชั้นสูงได้ ยกเว้นเทวดาจากชั้นจาตุมหาราชิกาที่สามารถไปถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ได้เป็นปกติ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ชาญวิทย์ ปรีชาพาณิชพัฒนา

ชาญวิทย์  ปรีชาพาณิชพัฒนา