โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2558

๒๒. พระเจ้ามันธาตุราช

๒๒. พระเจ้ามันธาตุราช

มนุษย์ชาวชมพูทวีปในช่วงที่อายุขัยยืนยาวมากๆ นั้น อายุจะยืนยาวกว่าเทวดาในสวรรค์ ตัวอย่างเช่นในสมัยของพระเจ้ามันธาตุราช ซึ่งเป็นอดีตอีกชาติหนึ่งของพระโพธิสัตว์
พระเจ้ามันธาตุราช เป็นพระเจ้าจักรพรรดิอุบัติในช่วงก่อนพุทธกาลไม่นานนัก จักรพรรดิสมบัติของพระเจ้ามันธาตุราชนั้นยิ่งใหญ่และน่ารื่นรมย์กว่าที่เคยมีในพระเจ้าจักรพรรดิองค์ก่อนๆ
สมัยหนึ่ง พระเจ้ามันธาตุราชตรัสถามปรินายกแก้วว่า ยังมีสถานที่ไหนอีกที่น่ารื่นรมย์กว่าจักรพรรดิสมบัตินี้ ปรินายกแก้วกราบทูลว่าทิพย์สถานในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาของท้าวมหาราชทั้ง ๔ นั้นน่ารื่นรมย์กว่า
พระเจ้ามันธาตุราชจึงประทับบนจักรแก้ว เสด็จไปสวรรค์จาตุมหาราชิกา ท้าวมหาราชทั้ง ๔ เห็นพระเจ้ามันธาตุราชเสด็จมา ดำริว่าพวกพระองค์ไม่สามารถสู้รบกับพระเจ้าจักรพรรดิผู้ทรงฤทธิ์นี้ได้ จึงมอบทิพย์สมบัติให้
พระเจ้ามันธาตุราชทรงรับทิพย์สมบัตินั้นแล้วตรัสถามว่า ยังมีที่น่ารื่นรมย์ยิ่งกว่านี้อีกไหม ท้าวมหาราชทั้ง ๔ กราบทูลว่าทิพย์สมบัติในดาวดึงส์น่ารื่นรมย์กว่านี้เป็นอันมาก ทิพย์สมบัติของท้าวสักกเทวราชในดาวดึงส์นั้น มีเวชยันตปราสาทสูง ๑,๐๐๐ โยชน์ เทวสภาชื่อสุธัมมาสูง ๕๐๐ โยชน์ เวชยันตรถสูง ๑๕๐ โยชน์ มีสวนนันทวัน จิตรลดาวัน ปารุสกวัน มิสสกวัน ประดับด้วยต้นไม้ทิพย์ ๑,๐๐๐ ต้น ต้นปาริฉัตต์สูง ๑๐๐ โยชน์ ใต้ต้นไม้นั้นมีแท่นบัณฑุกัมพลศิลาอาสน์ยาว ๖๐ โยชน์ กว้าง ๕๐ โยชน์ สูง ๑๕ โยชน์ มีสีเหมือนดอกชัยพฤกษ์ แต่อ่อนนุ่ม เมื่อท้าวสักกเทวราชประทับนั่ง พระวรกายจะยุบลงไปครึ่งหนึ่ง พระเจ้ามันธาตุราชทรงสดับแล้ว จึงเสด็จต่อไปยังดาวดึงส์เทวโลกด้วยจักรแก้ว
ฝ่ายท้าวสักกเทวราช เมื่อสดับว่าพระเจ้ามันธาตุราชผู้ทรงอานุภาพเสด็จมา จึงมาต้อนรับแล้วแบ่งทิพย์สมบัติให้ครอบครองกึ่งหนึ่ง
พระเจ้ามันธาตุราชประทับเสวยทิพย์สมบัติอยู่บนดาวดึงส์ นับตั้งแต่นั้นความเป็นมนุษย์ของพระองค์ก็เลือนหายไป ความเป็นเทพปรากฏมาแทนที่ เมื่อประทับนั่งบนบัณฑุกัมพลศิลาอาสน์กับท้าวสักกเทวราช พวกเทวดายังสังเกตความแตกต่างไม่ออกว่าองค์ไหนเป็นจอมเทพองค์ไหนเป็นมนุษย์ เพราะทั้งสองพระองค์ต่างกันเพียงที่แววตาเท่านั้น
พระเจ้ามันธาตุราชทรงเสวยทิพย์สมบัติ ณ ภพดาวดึงส์นั้นยาวนานมาก จนท้าวสักกเทวราชจุติไปถึง ๓๖ องค์
พระเจ้ามันธาตุราชทรงรำพึงว่า เหตุใดพระองค์จึงครองดาวดึงส์สมบัติเพียงครึ่งเดียว ทิพย์สมบัติของท้าวสักกเทวราชทั้งหมดสมควรเป็นของพระองค์เท่านั้น เมื่อเกิดความอยากขึ้นอย่างนี้ พระเจ้ามันธาตุราชจึงร่วงหล่นลงจากดาวดึงส์สวรรค์ ตกลงในราชอุทยานของพระองค์ในโลกมนุษย์ พระวรกายที่เคยเป็นทิพย์เมื่อถูกลมและแดดก็เสื่อมจากความเป็นทิพย์ และสิ้นพระชนม์ในพระราชอุทยานนั้นเอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ชาญวิทย์ ปรีชาพาณิชพัฒนา

ชาญวิทย์  ปรีชาพาณิชพัฒนา