โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2558

๒๘. อายุของเทวดา

๒๘. อายุของเทวดา

เทวดาในสวรรค์นั้นมีอายุขัยยืนยาวมาก อายุขัยของเทวดาในสวรรค์ชั้นสูงกว่าจะมากกว่าอายุขัยของเทวดาในสวรรค์ชั้นต่ำกว่า ๒ เท่าเมื่อคิดเป็นปีทิพย์หรือปีสวรรค์ และ ๔ เท่าเมื่อคิดเป็นปีมนุษย์ คือ
เทวดาชั้นจาตุมหาราชิกา
อายุ ๕๐๐ ปีสวรรค์
เท่ากับ ๙ ล้านปีมนุษย์
(๑ วันสวรรค์ เท่ากับ ๕๐ ปีโลกมนุษย์)
เทวดาชั้นดาวดึงส์
อายุ ๑,๐๐๐ ปีสวรรค์
เท่ากับ ๓๖ ล้านปีมนุษย์
(๑ วันสวรรค์ เท่ากับ ๑๐๐ ปีโลกมนุษย์)
เทวดาชั้นยามา
อายุ ๒,๐๐๐ ปีสวรรค์
เท่ากับ ๑๔๔ ล้านปีมนุษย์
(๑ วันสวรรค์ เท่ากับ ๒๐๐ ปีโลกมนุษย์)
เทวดาชั้นดุสิต
อายุ ๔,๐๐๐ ปีสวรรค์
เท่ากับ ๕๗๖ ล้านปีมนุษย์
(๑ วันสวรรค์ เท่ากับ ๔๐๐ ปีโลกมนุษย์)
เทวดาชั้นนิมมานรดี
อายุ ๘,๐๐๐ ปีสวรรค์
เท่ากับ ๒,๓๐๔ ล้านปีมนุษย์
(๑ วันสวรรค์ เท่ากับ ๘๐๐ ปีโลกมนุษย์)
เทวดาชั้นปรนิมมิตสวัตดี
อายุ ๑๖,๐๐๐ ปีสวรรค์
เท่ากับ ๙,๒๑๖ ล้านปีมนุษย์
(๑ วันสวรรค์ เท่ากับ ๘๐๐ ปีโลกมนุษย์)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ชาญวิทย์ ปรีชาพาณิชพัฒนา

ชาญวิทย์  ปรีชาพาณิชพัฒนา