โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2558

๒๗. สวรรค์ ๖ ชั้น

๒๗. สวรรค์ ๖ ชั้น

สวรรค์
เป็นสุคติภูมิเหมือนโลกมนุษย์ แต่มีความสุขมากกว่า รูป เสียง กลิ่น รส และสัมผัสในสวรรค์นั้นน่ารื่นรมย์มาก งามกว่า ละเอียดประณีตกว่า จนเรียกว่าเป็นสุขทิพย์ แต่ความสุขในสวรรค์ก็ยังเป็นสุขที่คลุกเคล้าอยู่กับกามคุณ จึงเรียกสวรรค์ว่า กามาพจรสวรรค์
สวรรค์
เป็นโลกสำหรับเทวดาจึงเรียกว่า เทวโลก เป็นภพภูมิที่อยู่ของเทวดา จึงเรียกว่า เทวภูมิ และสวรรค์มีทั้งหมด ๖ ชั้น จึงเรียกว่า ฉกามาพจรสวรรค์
สวรรค์ทั้ง ๖ ชั้น เรียงลำดับจากสวรรค์ชั้นล่างขึ้นไป คือ
๑. จาตุมหาราชิกา
ตั้งอยู่บริเวณกลางเขาและเชิงเขาสิเนรุ ครอบคลุมพื้นที่มหานทีสีทันดร ภูเขาสัตตบริภัณฑ์ ออกไปจนถึงเขาจักรวาล
สวรรค์ชั้นนี้เป็นที่อยู่ของเทพบุตรและเทพธิดา คนธรรพ์ กุมภัณฑ์ นาค และยักษ์
จอมเทพสูงสุด คือ ท้าวมหาราชทั้ง ๔
๒. ดาวดึงส์
ตั้งอยู่บนยอดเขาสิเนรุสูง ๘๔,๐๐๐ โยชน์
เป็นสวรรค์ที่มีเทพปกครอง ๓๓ องค์
จอมเทพสูงสุด คือ ท้าวสักกเทวราช
๓. ยามา
ลอยเหนือยอดเขาสิเนรุ ๔๒,๐๐๐ โยชน์
เป็นสวรรค์ของเทพผู้ปราศจากทุกข์
จอมเทพสูงสุด คือ ท้าวสุยามะ
๔. ดุสิต
ลอยเหนือสวรรค์ชั้นยามา ๔๒,๐๐๐ โยชน์
เป็นสวรรค์ของเทพผู้อิ่มเอิบด้วยสิริสมบัติ
จอมเทพสูงสุด คือ ท้าวสันดุสิต
๕. นิมมานรดี
ลอยเหนือสวรรค์ชั้นดุสิต ๔๒,๐๐๐ โยชน์
เป็นสวรรค์ของเทพผู้มีความยินดีในการเนรมิต
จอมเทพสูงสุด คือ ท้าวสุนิมมิต
๖. ปรนิมมิตวสวัตดี
ลอยเหนือสวรรค์ชั้นนิมมานรดี ๔๒,๐๐๐ โยชน์
เป็นสวรรค์ของเทพผู้ยินดีในทิพย์สมบัติที่ผู้อื่นเนรมิตให้
จอมเทพสูงสุดในสวรรค์ชั้นนี้มี ๒ องค์ ฝ่ายหนึ่งเป็นเทพ ฝ่ายหนึ่งเป็นมาร แต่มีพระนามว่าท้าววสวัตตีเหมือนกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ชาญวิทย์ ปรีชาพาณิชพัฒนา

ชาญวิทย์  ปรีชาพาณิชพัฒนา